Đóng

Đại hội cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019

(20.05.2019) Chương trình Đại hội (20.05.2019)

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2019 (24.05.2019)

Thông báo mời họp Đại hội ĐCĐ 2019

(20.05.2019Báo cáo KQSXKD 2018 & Kế hoạch 2019

(20.05.2019) Báo cáo hoạt động của HDQT 2019

(20.05.2019) Báo cáo hoạt động BKS YVG 2019

(20.05.2019) Tờ trình chỉ tiêu KHSXKD 2019

(20.05.2019) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

(20.05.2019) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

(20.05.2019) Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018

(20.05.2019) Tờ trình thù lao HĐQT & BKS 2019

Quản Trị Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông Related