Đóng

Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !
logo

Tháng 7 28, 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

04.08.2020.TB SO 02 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 01.28.07.2020. Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2020 03.14.08.2020.Thông báo của HĐQT về việc lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản

28/07/2020 Quản Trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tháng 5 24, 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019

(20.05.2019) Chương trình Đại hội (20.05.2019) Thông báo chốt danh sách cổ đông 2019 (24.05.2019) Thông báo mời họp Đại hội ĐCĐ 2019 (20.05.2019) Báo cáo KQSXKD 2018 & Kế hoạch 2019 (20.05.2019) Báo cáo hoạt động của HDQT 2019 (20.05.2019) Báo cáo hoạt động BKS YVG 2019 (20.05.2019) Tờ trình chỉ tiêu KHSXKD 2019 (20.05.2019) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 (20.05.2019) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (20.05.2019) Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 (20.05.2019) Tờ trình thù lao HĐQT & BKS 2019 (04.06.2019) BIEN BAN HOP DAI ...

24/05/2019 Quản Trị